Meet the Team

Founder

Faiza

Faiza Yousuf

Advisors

jehan

Jehan Ara

shamim-Rajani

Shamim Rajani

Admins

Yumna-Asim

Yumna Asim

Maria-Umar-1

Maria Umar

Moderators

Sudrish Khan

Sudrish Khan

Laraib Saleem

Laraib Saleem